Základní škola Deblín

Přeskočit navigaci

Hlavní nabídka

Základní škola a Mateřská škola, Deblín

okres Brno – venkov, příspěvková organizace
IČ: 75 003 082
Tel.: +420 731 106 566
e-mail: reditelka@zs-deblin.cz
www: www.zs.deblin.cz
bankovní spojení: 213547755/0600


Férová škola


Zlatý certifikát společnosti Scio


Začít spolu


Rodiče vítáni


Světová škola


Celé česko čte dětem


Extra třída


One World Many Voices

Školní mléko

Ovoce do škol


www.morskezelvy.cz

Charakteristika školy


 

Brožura o naší škole je ke stažení zde

 
 
 
 

Velikost a úplnost školy

Základní škola a Mateřská škola Deblín, okres Brno–venkov, příspěvková organizace, je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky. Je umístěna na klidném jihozápadním okraji obce, obklopena udržovanou zelení a polnostmi. Celý školní pozemek je oplocen, včetně školního hřiště, dvora, zahrady i sportovního miniareálu.

Škola je spádovou školou pro tzv. přiškolené obce. Dopravní obslužnost je velmi dobrá pro všechny věkové skupiny žáků i s ohledem na rozvrh školy. Z autobusové zastávky trvá cesta do školy přibližně 5 minut.

Střediska (odloučená pracoviště) školy

Vybavení školy

Materiální vybavení školy

Vybavení školy učebnicemi a učebními pomůckami lze označit za velmi dobré. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici i školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky i výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové.

Na odborné učebny IVT, Ch, F, Hv, Vv, Př navazují kabinety se sbírkami učebních pomůcek.

 

Prostorové vybavení školy

Areál školy je možné rozdělit na 2 propojené části – hlavní budovu, ve které je umístěna i školní jídelna s tělocvičnou, která je s hlavní budovou propojena. Celý školní pozemek je oplocen. V areálu školy se nachází přírodní travnaté hřiště, dlážděný dvůr, sportovní miniareál pro mladší věkové skupiny žáků, ovocný sad a školní obdělávaná zahrada využívaná k výuce pěstitelství a v neposlední řadě další travnaté udržované plochy. Před školou je velká travnatá plocha s řadou vysázených jehličnanů a keřů. V areálu školy ze severní strany jsou prostorné parkovací plochy využívané učiteli, zaměstnanci i rodiči žáků.

Hlavní budova se dvěma podlažími a suterénem slouží celému prvnímu a druhému stupni. V budově sídlí vedení školy, jsou zde umístěny všechny odborné učebny, kabinety se sbírkami včetně učebny jazykové a výpočetní techniky. Je zde umístěna i ŠD a knihovna. V suterénu je situovaná odborná učebna Vv a Pč (pracovních činností) s přilehlou keramickou dílnou (keramická pec + hrnčířský kruh) a ŠJ. V prostorách suterénu jsou i učebny ZUŠ Tišnov – detašované pracoviště, kde se vyučují 2 umělecké obory: výtvarný a hudební.

Tělocvična je se školní budovou propojena stavbou – „krčkem“, ve kterém jsou umístěny 2 šatny, sprchy, kabinet Tv a WC. Tělocvična slouží i široké veřejnosti.

Škola má vlastní kuchyň. Jídelna je prostorná, plně vyhovující provozu školy. Pro činnost ŠD je k dispozici hřiště, sportovní miniareál s houpačkami a prolézačkami. Školní vydlážděný dvůr, miniareál i hřiště mohou žáci školy využívat, když dovolí počasí o hlavní přestávce.

 

Technické vybavení školy

Škola je výborně vybavena informačními a komunikačními technologiemi. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky. Nová jazyková učebna splňuje nejpřísnější kritéria vybavenosti. S interaktivní tabulí se mimo jiné pracuje i v přírodovědné učebně. Škola kromě zabudovaných dataprojektorů disponuje i těmi přenosnými. Stejně tak se ve výuce využívají notebooky, které slouží zejména pro podporu nadaných a handicapovaných žáků.

Škola po technické stránce disponuje také např. kvalitní vybavenou keramickou dílnou – s elektrickou pecí a hrnčířským kruhem.

Hygienické vybavení školy

Veškeré prostory školy – učebny, sociální zařízení, chodby, šatny i tělocvična jsou vybaveny novým moderním osvětlením, ventilací i zařízením pro osobní hygienu žáků i zaměstnanců. Pro odpočinek a bezpečnost je k dispozici nejmladším žákům (1. – 5. post. roč. ) zařízení ŠD.

Od jara do podzimu využívají žáci přírodní travnaté hřiště, nově vydlážděný dvůr, sportovní miniareál s houpačkami a prolézačkami i mimo výuku v odpoledních hodinách. K dispozici žáků je během celého školního roku velká tělocvična, která je využívána zájmovými útvary zaměřenými na sportovní činnost. Během celého roku má neorganizovaná veřejnost – matky s dětmi, mateřská škola a mládež z obce bezplatný přístup na venkovní sportovní areál.

 

Charakteristika žáků

Kromě žáků z Deblína tvoří značnou část žáci dojíždějící z okolních, tzv. přiškolených obcí. Dlouholeté zkušenosti má škola s integrací žáků se SPU i žáků s jiným zdravotním postižením vyžadujícím asistenta pedagoga. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován, a se kterým jsou prokazatelně seznamováni rodiče žáka za účelem úzké spolupráce rodiny a školy.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je smíšený (s většinovou převahou žen), věkově pestrý – od mladých začínajících až po zkušené pedagogy. Jako jedna z priorit školy je další vzdělávání pedagogických pracovníků.Více informací naleznete v rubrice Pedagogický sbor.

Spolupráce s rodiči

Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání zákonných zástupců žáků. Pro rodiče pořádá škola „Den otevřených dveří“, pro rodiče žáků 1. roč. pořádá každoročně tzv. veřejné vyučování pod názvem „Děti v akci“.

Na základě č.561/2004 Sb. § 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Školská rada je složena se 2 zástupců rodičů, 2 pedagogů a 2 zástupců obce. 

Zájmové útvary

Škola nabízí žákům aktivní účast v několika již tradičních zájmových útvarech. Jedná se o výuku náboženství, činnost kroužků se sportovním zaměřením, získávání základních a pokročilých znalostí v oblasti práce s počítači, práce v keramickém kroužku, Dívčím klubu, Přírodovědném kroužku, Anglické konverzaci, Anglickém jazyce, Italském jazyce a Dyslektickém kroužku. 

Ročníkové a celoškolní projeky

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Více informací naleznete v rubrice Projekty, programy školy a OPVK.

Servisní služby

Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.). ŠD má dvě oddělení.

Školní knihovna

V knihovně je soustředěna většina knižního fondu školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky a časopisy V knihovně se pořádají výstavy (učebnice, k významným výročím a událostem apod.), žáci i pedagogové mají přístup na internet.

Učitelé využívají fond a prostory knihovny ve výuce. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, zpracovávají zde referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci. Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací. Knihovna úspěšně spolupracuje především s obecní knihovnou a Městskou knihovnou v Tišnově.

Tisknout | Na začátek stránky